TARİHİ SAVAŞ SANATLARI DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

 

1. Veri Sorumlusu:

Tarihi Savaş Sanatları Derneği, (Acıbadem Mh. Çiçekli Sk. Çiçek Apt. No: 1/B Kadıköy İstanbul)

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, Tarihi Savaş Sanatları Derneği (“Dernek” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır.

Dernek olarak, öğrenci kayıt formu, dernek üyelik formu, internet sitemiz ve/veya sosyal medya hesaplarımız gibi muhtelif yerlerden tarafımızla paylaşmış olduğunuz ad/soyadınız, adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, görsel ve işitsel verileriniz ve öğrenci 18 yaşından küçük ise öğrenci ile yakınlık durumunuz, kişisel verileriniz olarak işlenmekte, saklanmakta ve korunmaktadır.

Bu nedenle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak isteriz.

 

2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz; bu aydınlatma metninde belirtilen amaç ve kapsamda, öğrenci kayıt formu ile ve/veya elektronik ortamda toplanan “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak kayıt formu yoluyla işlenmektedir.

 

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz,

  • Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak üyelik işlemi aktivasyonunu sağlamak,
  • Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
  • Kulübe, kulübün sponsorlarına, destekçilerine, çözüm ortaklarına, etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden tarafınızı haberdar etmek,
  • Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
  • Faaliyetlerimize ilişkin her türlü talep ve şikâyet sürecinin yönetilmesi,
    Amaçları ile işlenebilecektir.

 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması:

KVKK ve yukarıda yer alan maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, yurt içine ve yurt dışına, Dernek’in malzeme tedarikçilerine, sosyal medya platformlarında bulunan Derneğimiz hesaplarına,  Hukuk ve Mali Danışmanlarımıza, denetçilere, dernek yetkililerimize, Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir. Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılabilir, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenebilir.

 

5. Turnuva Katılımcıları İçin Aydınlatma Metni

I- Dernek tarafından düzenlenen ve/veya Dernek tesislerinde ve/veya Dernek’in başka gerçek veya tüzel kişilerle işbirliğiyle gerçekleştirilen turnuvalara ve/veya sosyal etkinliklere, maçlara, antrenmanlara katılmak isteyen kişilerin, Dernek tesislerinden yararlanmak amacıyla paylaştığı ad ve soyad, vatandaşlık numarası, iletişim bilgisi (telefon numarası ve mail adresi) şeklindeki kişisel verileri, Dernek’nin hizmetlerinden ve tesislerinden yararlanması, turnuvaya katılımının ve kaydının yapılması, turnuva kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile turnuvada yer alması ve turnuva ile ilgili haberleşmelerin ve bilgilendirmelerin yapılması amaçlarıyla işlenmektedir. Bu kişisel veriler, kişilerin üyelerin açık rızası alınmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Dernek tarafından düzenlenen ve/veya Dernek tesislerinde gerçekleştirilen turnuvalara ve/veya sosyal etkinliklere, maçlara, antrenmanlara katılmak isteyen kişilerin Dernek ile paylaştığı kişisel verileri; kişinin turnuvaya katılımı ve/veya veya Dernek tesislerinden ve hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin Dernek ile iradi hukuki ilişkinin kurulması; Dernek tesislerine ve düzenlenen turnuvaya ilişkin şart ve kurallar çerçevesinde Dernek ile kişi arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülüklerin ifası için gerekli olması; kişiye Dernek tesislerinden yararlanma ve turnuvaya katılma hakkının verilmesi ve kişinin bu haklarını kullanması ve haklarının korunması için zorunlu olması; Veri Sorumlusu olarak Dernek’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve ifası için gerekli olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ayrıca kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dernek’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak, ilgili kişi tarafından doldurulan formlar ve ilgili kişi tarafından verilen yazılı ve/veya sözlü beyanlar aracılığıyla elde edilmekte ve otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

II- Dernek tarafından düzenlenen ve/veya Dernek tesislerinde gerçekleştirilen turnuvalara ve/veya sosyal etkinliklere, maçlara, antrenmanlara katılmak isteyen kişilerin kişisel verileri, Dernek tesislerinde ortak alanlarda, antrenman, maç ve sosyal etkinliklerde ve turnuvalarda çekilen video/fotoğraflar ve kamera kayıtları aracılığıyla da elde edilmekte ve otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

Dernek, turnuva sürecinde, maçlarda ve turnuva nedeniyle düzenlenen ödül törenlerinde ve Dernek tesislerindeki sosyal faaliyetler sırasında alınmış olan fotoğraf görüntüleri ile kamera kayıtlarına ilişkin turnuva katılımcılarının ve/veya Dernek tesislerinden ve hizmetlerinden yararlanan kişilerin kişisel verilerini, turnuvaya ilişkin sosyal medya bildirimlerinde kullanmak amacıyla da işlemektedir. Bu kişisel veriler, turnuvaya ilişkin bilginin sosyal medyada yer alması amacıyla, Dernek tarafından sosyal medya bildirimleri aracılığıyla paylaşılmaktadır.

Dernek’nin hizmet verdiği tesis içinde ortak alanlarda, turnuvalarda, ödül törenlerinde, antrenman, maç ve sosyal faaliyetler sırasında kamera kayıtları ve video/fotoğraf aracılığıyla otomatik ve/veya otomatik olmayan yoldan veri işlemesi ve işlenen bu verileri sosyal medya bildirimlerinde kullanması ve bu kişisel verilerin sosyal medya ortamında paylaşılması kişilerin açık rızası hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

 

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVKK Md. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak;

– Kişisel verilerinizi işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

– İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

– İlgili mevzuat uyarınca yapılan kişisel verileriniz üzerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 

7. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

KVKK’ya uygun olarak kişisel verileriniz, KVKK 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca Dernek olarak verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

8. Çerezler/Kurabiye

Bazı sayfalarımızda, internet sayfası akışımızı analiz etmemize, hizmetlerimizi kişiselleştirme, içerik ve reklamlarımızın tanıtım etkinliğini ölçmemize ve güvenliğimizi geliştirmemize yardımcı olması amacıyla “çerezler” (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) kullanmaktayız.

Çerezler hakkında bilmeniz gereken birkaç önemli husus şöyledir:

Bazı özellikleri, yalnızca çerezlerin kullanılması halinde sunmaktayız.
Çerezleri, sizleri belirlemek ve oturumunuzun açık kalmasını sağlamak amacıyla kullanıyoruz.
Çoğu çerezler “oturum çerezleri”dir, yani oturumun kapatılması ile sabit sürücünüzden otomatik olarak silinmektedir.