1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
  1. Derneğin adı “Tarihi Savaş Sanatları Derneği”dir.
  2. Derneğin merkezi İstanbul’dur.
  3. Şubesi yoktur.
  4. Dernek amblemi Yönetim Kurulunca belirlenir.
 2. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI
  1. Dernek aşağıdaki amaçlar ile kurulmuştur.
   1. Tarihi Savaş Sanatları ve buna bağlı olarak başta çift elli kılıç olmak üzere, kılıç, ok, gürz, mızrak, zırh, kalkan vb. gibi tarihi araç, alet ve edevatın tarihsel kullanım, bakım, üretim yöntem, biçim ve usulleri ile ilgili kişileri bir araya getirmek,
   2. Tarihi Savaş Sanatlarının tanıtılmasını, toplumda doğru bilinmesini sağlamak,
   3. Bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, iş birliği ve bilgi paylaşımı sağlamak,
  2. Dernek yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında aşağıda tanımlanmış olan ve bunlar dışında kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunabilir:
   1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
   2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
   3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
   4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
   5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
   6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
   7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
   8. Üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
   9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
   10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
   11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
   12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
   13. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
   14. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
   15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
   16. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,
  3. Dernek, sosyal, kültürel, sportif ve akademik alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.
 3. ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ
  1. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
  2. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile başvuruları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  3. Üyelik, gerçek kişi üyeliği, tüzel kişi üyeliği ve onursal üyelik olarak üçe ayrılır.
  4. Gerçek kişi olarak üye olabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir:
   1. Fiil ehliyetine sahip olmak
   2. 18 yaşına girmiş olmak
   3. Derneğin amaçlarını benimsemek ve dernek çalışmaları ile derneği temsilen bulunacağı durumlarda, 7 temel kuruluş ilkesine bağlı kalmak. Bu temel ilkeler; dürüstlük, kibarlık, çalışkanlık, sebat, adalet, cesaret ve mertlik’tir.
   4. Bu amaçları gerçekleştirmeye yarayacak vasıflara haiz olmak
   5. Yabancılar için Türkiye’de oturma iznine sahip olmak
   6. 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 3. maddesinde belirtilen sürekli veya süreli hak yoksunluğu sınırlaması kapsamında bulunmamak
  5. Tüzel kişiler kendi yönetim kararlarına istinaden derneğe üye olmak üzere başvurabilirler. Dernek üyesi olarak kendi belirleyecekleri bir gerçek kişiyi yetkili kılarlar. Başvuru ekinde bu kararları ve yetkili kişilerin imza sirkülerlerini sunarlar.
  6. Derneğe gerçek kişi ya da tüzel kişi olarak üye olmak isteyen şahıs veya kurum Üyelik Formunu doldurur. Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahip en az 1 (bir) asil üyenin yazılı referansını ekler. Başvuruyu Yönetim Kuruluna sunar.
  7. Yönetim Kurulu en geç 30 (otuz) gün içinde üyelik başvurusunu değerlendirir. Başvurusu kabul edilen üyeler, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
  8. Üyeliğe kabul bildirimi Teslim Formuna imza karşılığı olabileceği gibi, Üyelik Formunda bildirmiş olduğu eposta adresine eposta göndermek suretiyle de yapılabilir. Teslim Formu üyelik süresince ve sonraki 3 yıl boyunca saklanır.
  9. Üyelik talepleri reddedilenler, ret kararı tarihinin üzerinden 6 ay geçmedikçe tekrar üyelik talebinde bulunamazlar, bulunsalar dahi başvuruları değerlendirilmez.
  10. Üyelik hakkı bölünemez, devredilemez ve miras yolu ile üçüncü şahıslara bırakılamaz. Kişinin ölümü veya tüzel kişinin ortadan kalkması halinde üyelik kendiliğinden son bulur
  11. Onursal Üyelik: Aşağıdaki özellikleri barındıran kişilere Yönetim Kurulu kararı ile “Onursal Üye” unvanı verilebilir.
   1. Dernek amaçlarına hizmet etmiş ya da edeceğine inanılan kişiler
   2. Yurt içinden veya dışından bilim, fikir, sanat vs. alanlarda derneğin amaçları doğrultusunda hizmetleri olan kişiler
   3. Yukarıdaki özelliklerin en az birini taşıdığı halde, bir derneğe üye olması kanunca sınırlanmış olup gerekli izni olmayan kişiler
  12. Onursal üyelik sıfatı, bu üyeliği uygun görülen kişinin üyeliği kabulü ile geçerlilik kazanır. Onursal üyeler, Genel Kurul çalışmalarına oy hakkı olmadan izleyici olarak katılabilirler.
  13. Yönetim Kurulu, kuracağı bir üyelik birimi vasıtasıyla onursal üyelerin üyelik şartlarını sürdürüp sürdürmediğini kontrol etmek ve gerekli işlemleri yapmaktan sorumludur.
   1. Onursal üye sayısı toplam üye sayısının %15’ini geçemez.
  14. Yönetim Kurulu üyelik birimi vasıtasıyla üyelik başvurusu yapanları listeleyip başvuru tarih ve sayılarını takip eder. Üyelik birimi, asil üye ve onursal üye sayısını ve üyelik durumlarını takip eder, kayıtlarını tutar.
 4. DERNEĞE ÜYELİKLERİ KABUL EDİLMEYECEKLER
  1. Aşağıdaki maddeler kapsamındaki kimseler derneğe asil üye olamazlar.
   1. Yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olanlar
   2. Bir derneğe üye olması kanunca sınırlanmış olan ve bu konuda yetkili mercilerden alınmış izin belgesi olmayanlar
   3. Dernek amaçlarını benimsememiş, dernek aleyhinde eleştirinin ötesine geçen yazı yazmış ve benzeri her türlü faaliyette bulunmuş olanlar
   4. Son 2 yıl içerisinde dernek üyeliğinden çıkarılmış olanlar
 5. DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
  1. Üyeler istedikleri zaman istifa dilekçesi vererek dernekten ayrılabilirler. Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
  2. Üyenin istifa dilekçesi dernek kayıtlarına alındığı andan itibaren üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan borçlarını sona erdirmez.
  3. Bir üyenin dernek üyeliğinin düşebilmesi için aşağıdaki şartlar oluşmalıdır:
   1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
   2. Dernek aleyhinde çalışma yürütmek, derneğin amacını, çalışmalarını, faaliyetlerini saptırmaya çalışmak,
   3. Siyasi ve ideolojik görüşlerini dernek çalışmalarına uyarılara rağmen yansıtmaya çalışmak,
   4. Dernek olanaklarını kişisel çıkarları için kullanmak,
   5. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
   6. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay boyunca ödememek,
   7. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
   8. Derneğe üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
   9. Yönetim Kurulunca verilen disiplin cezalarına aykırı hareket etmek
  4. Yukarıdaki özelliklerden en az birini taşıyan üyelerin üyeliği, durum hakkında bilgi edinilmesini takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir, oy çokluğu sağlandığı takdirde düşürülür.
  5. Oy kullanma hakkına sahip dernek üyelerinin %10’u bir araya gelip bir kişinin derneğe üyeliğinin düşürülmesini talep edebilirler. Yönetim Kurulu bu talebi bir sonraki ilk Genel Kurul gündemine alır. Genel Kurulda konu değerlendirilir. Genel Kurula katılan üyelerin oy çokluğu ile kişinin dernek üyeliği düşürülür.
  6. Üyeliği düşürülen veya üyelikten çıkan kişiler dernek merkezinde bir ay süreyle ilan edilir.
  7. Üyeliği düşürülen kişiler 30 (otuz) gün içerisinde yazılı olarak itirazda bulunurlarsa Yönetim Kurulu itirazları bir sonraki Genel Kurulda değerlendirilmek üzere gündeme ekler. Genel Kurul uygun görürse üyelikten çıkarma kararını iptal edebilir.
  8. Yönetim Kurulu, kaydı silinen üyenin ödenmeyen aidatları hususunda yasal yollara başvurabilir.
 6. DERNEK ORGANLARI
  1. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
   1. Genel Kurul,
   2. Yönetim Kurulu,
   3. Denetim Kurulu
   4. Disiplin Kurulu
 7. DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMAN VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ
  1. Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
  2. Genel Kurul;
   1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
   2. Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
  3. Olağan Genel Kurul, her yıl, Eylül ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
  4. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.
  5. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
  6. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
  7. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. g) Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
  8. Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
  9. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
  10. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
  11. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
  12. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
  13. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
  14. Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
  15. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
  16. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
 8. GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
  1. Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
  2. Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, yetkili kurul seçimleri çarşaf liste usulüne göre yapılır. Çarşaf liste usulü ile seçim başarılı olmazsa, her aday için ayrı ayrı oylama yapılır.
  3. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
  4. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
  5. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
 9. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
  1. Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:
   1. Dernek organlarının seçilmesi,
   2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
   3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,
   4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
   5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
   6. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
   7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
   8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
   9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
   10. Derneğin vakıf kurması,
   11. Derneğin fesih edilmesi,
   12. Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
   13. Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
  2. Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
  3. Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.
  4. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
 10. YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
  1. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur.
  2. Yönetim Kurulu 2 (iki) yıl için seçilir.
  3. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sayman ve Üye’yi belirler.
  4. Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
  5. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
  6. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
   1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
   2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
   3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,
   4. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
   5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
   6. Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
   7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,
   8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
   9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
   10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
   11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 11. DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
  1. Denetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.
  2. Denetim Kurulu 2 (iki) yıl için seçilir.
  3. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
  4. Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.
  5. Denetim Kurulu; gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.
 12. DİSİPLİN KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
  1. Disiplin Kurulu, Genel Kurulca seçilen 3 (iki) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.
  2. Disiplin Kurulu 2 (iki) yıl için seçilir.
  3. Disiplin Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
  4. Disiplin Kurulu; üyelerin derneğin amaç ve ilkeleri ile tüzüğüne uygun davranıp davranmadığını denetler, gerekirse bu konuda soruşturma başlatır ve bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ya da Genel Kurula sunar.
  5. Disiplin cezaları; üyelerden tüzüğe ya da Genel Kurul kararlarına aykırı hareketleri görülenlere, dernekle ilgili konularda kasten ya da ihmal göstermek suretiyle maddi ya da manevi zarara neden olanlara verilir.
  6. Disiplin Kurulu, Genel Kurulca onaylanacak Disiplin Yönetmeliğine göre çalışır.
 13. DERNEK TÜZÜĞÜ
  1. Bu tüzük derneğin çalışma şeklini açıklayan en üst dokümandır.
  2. Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır.
  3. Dernek tüzüğü her değiştiğinde Yönetim Kurulu her sayfasını imzalar. Dernek başkanı yeni tüzüğü, yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerleri ve imzalarını belirten liste (ve gerekirse diğer evraklar) ile birlikte Dernekler Müdürlüğüne teslim eder. Alındı Belgesi’ni saklar.
 14. DERNEĞİN GELİRLERİ VE GİDERLERİ
  1. Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
   1. Üyelik başvuru ücreti
   2. Aylık aidatlar,
   3. Bağışlar ve yardımlar,
   4. Dernekçe yapılan etkinliklere katılım ücretleri,
   5. Dernekçe hazırlanan yayınların satışından sağlanan gelirler,
   6. Derneğin mal varlığının satışı veya kiralanmasından elde edilen gelirler,
   7. Faiz ve diğer ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
  2. Üyelik başvurusu yapan her kişi veya kurumdan bir üyelik başvuru ücreti alınır.
  3. Üyelerden asil üye oldukları her ay için bir aylık aidat alınır. Üye olan kişiler bu aidatı üye oldukları sürece ödemeyi taahhüt ederler.
  4. Üyelik başvuru ücretinin ve aylık aidatın miktarı, aidatın her ay veya yıllık toplu şekilde alınıp alınmayacağı, üyelik başvurusu reddedilenlerin başvuru ücretinin geri ödenip ödenmeyeceği her yıl bir sonraki yıl için Yönetim Kurulunca belirlenir, olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurulca onaylanır. Üyelik başvuru ücreti ve aidat miktarları gerçek kişiler ve tüzel kişiler için farklı olabilir.
  5. Dernek gelirlerini toplayacak kişileri Yönetim Kurulu belirler ve bunlar adına yetki belgesi düzenler.
  6. Dernek gelirleri Alındı Belgesi ile toplanır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler Alındı Belgesi yerine geçer.
  7. Dernek giderleri Gider Makbuzu ile yapılır. Satın alınan ürün veya hizmet için satıcının vereceği fiş, fatura veya makbuz Gider Makbuzu yerine geçer.
  8. Alındı Belgesi ve Gider Makbuzu Yönetim Kurulu kararı ile yetkili matbaalara bastırılır. Alındı Belgesi ve Gider Makbuzu’nun saklama süresi 5 (beş) yıldır.
  9. Nakdi olarak elde edilen her türlü bağış ve gelir 3 (üç) işgünü içerisinde derneğin resmi banka hesabına yatırılır. Yönetim Kurulu, gelirleri toplamayı kolaylaştırmak için gerekirse kredi kartından çekim vb. yöntemlerin kullanımı konusunda Genel Kuruldan onay almak şartıyla bankalarla anlaşma yapabilir.
  10. Yönetim Kurulu acil durumlarda kullanılmak üzere banka hesabının dışında ne kadar para tutulacağını ve parayı saklamakla yetkili kişiye karar verir. Belirlenen miktarda para nakit olarak yetkili kişiye imzalı Teslim Tutanağı ile teslim edilir. Para banka havalesi yoluyla teslim edilirse banka dekont veya hesap özeti gibi kayıtlar Teslim Tutanağı yerine geçer.
  11. Aşağıdaki özellikleri taşıyan bağış ve yardımlar kabul edilmez:
   1. Siyasi partilerden gelenler,
   2. Belirli kişilerin dernek kurullarında görev almaları şartıyla yapılanlar,
   3. Dernek amaçlarına, tüzüğüne ve yürürlükteki mevzuata uymayan şartlara tabi olanlar.
  12. Bağışta bulunan kişi veya kurum bağışın kullanılması için şartlar öne sürmüş ise Yönetim Kurulu bu şartların dernek amaçları, tüzüğü ve yürürlükteki mevzuat ile örtüşüp örtüşmediğini kontrol eder. Örtüşüyor ise bağış bu şekilde kabul edilir ve şartlara uygun şekilde kullanılır.
  13. Dernek gelirleri üyelere dağıtılmaz, hibe edilmez veya borç verilmez. Bu amaçlarla gerekirse Genel Kurul sandık kurulmasına karar verebilir.
  14. Derneğin hizmet veya ürün satın alması gerektiğinde üyelerinden fiyat teklifi alınabilir. Bu fiyatın piyasa fiyatını geçmesi durumunda dernek üyesinden hizmet satın alınmaz.
 15. GELİR VE GİDERLERDE USUL İLE DERNEK DEFTERLERİ
  1. Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
  2. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
  3. Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
  4. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
   1. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
   2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
   3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
   4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
   5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
   6. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
   7. Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.
  5. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
   1. (d) bendinin 1, 2 ve 3’üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
   2. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
  6. Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.
  7. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
 16. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
  1. Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi İstanbul Valiliğine verilir. Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; Genel Kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir
  2. Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) Taşınmaz Mal Bildirimi’ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
  3. Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
  4. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
  5. Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde İstanbul Valiliğine bildirilir. e) Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul Sonuç Bildirimi ekinde İstanbul Valiliğine bildirilir.
 17. TEMSİLCİLİK AÇMA
  1. Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek Genel Kurulunda temsil edilmez.
 18. DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
  1. Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
  2. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız Denetim Kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 19. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
  1. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 20. TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
  1. Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.
  2. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
  3. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 21. DERNEK GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ
  1. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı veya herhangi bir adla ücret ödenmez. Bu kurullarda çalışmak için gönüllülük esastır.
  2. Dernek hizmetleri gönüllüler veya Yönetim Kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür.
  3. Dernek organlarının dernek faaliyetleri için ihtiyaç duydukları masraflar belgeli olmak şartıyla karşılanır.
  4. Dernek görevlilerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar Genel Kurul tarafından tespit olunur.
 22. DİĞER KURUMLAR İLE YARDIM VE İŞ BİRLİĞİ
  1. Dernek, Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde, tüzükte belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir.
  2. Dernek, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.
 23. PLATFORM, FEDERASYON VE KONFEDERASYONLARA KATILMA VE AYRILMA
  1. Genel Kurul, dernek amaçlarını yerine getirmek amacıyla gerekli gördüğü platform, federasyon ve konfederasyonlara katılmaya karar verebilir.
 24. ULUSLARARASI FAALİYET
  1. Dernek yurt dışındaki benzer faaliyet gösteren diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetler düzenleyebilir
  2. Dernek yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Yardım alınıp alınmamasına Yönetim Kurulu karar verir.
  3. Yardım alınmasına karar verilirse Yönetim Kurulu durumu önceden Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini iki nüsha olarak doldurarak İstanbul Valiliğine bildirir.
  4. Başvuru formu ekinde, yetkili organın karar örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
  5. Nakdî yardımlar bankalar aracılığıyla alınır. Bildirimin Valilik tarafından onaylı bir örneği ilgili bankaya verilir.
 25. DERNEK TESİSLERİNİN YÖNETİMİ
  1. Genel Kurul tüzük amaçlarını gerçekleştirmek üzere, eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, üyeleri için lokal açmaya ve lokalinde alkollü içki kullanılmasına karar verirse Yönetim Kurulu bu tesislerin kurulması ve işletilmesi için tesisin bulunacağı yerin mülki amirinden izin alma işlemlerini yürütür. İzin alındığı takdirde tesisi kurar ve işletir.
 26. DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
  1. Genel Kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir.
  2. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
  3. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
  4. Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İstanbul Tarihi Savaş Sanatları Derneği” ibaresi kullanılır.
  5. Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
  6. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
  7. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
  8. Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
 27. HÜKÜM EKSİKLİĞİ
  1. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğünde yeterli açıklık bulunmayan hallerde, bu eksikliği tamamlamak, üyeler ve dernek organları ile görevlilerin faaliyetlerini düzenlemek amacıyla yönergeler hazırlar ve uygulamaya alır.
  2. Dernek tüzük ve yönergelerinde işleyiş ile ilgili hüküm bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, bu kanunda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 

Bu tüzük 27 (Yirmiyedi) maddeden ibarettir.